Zapisy dzieci rejonowych

Opublikowano: czwartek, 24, styczeń 2019

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26.01.2021 r. nabór uzupełniający dzieci rejonowych oraz nabór dzieci pozarejonowych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 10 do 19 maja 2021 r. W/w zarządzenie określa także kryteria rekrutacji, liczbę punktów za każde kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Oba nabory prowadzone będą w systemie elektronicznym: https://katowice.elemento.pl

Informacje dla rodziców, którzy chcą wybrać dla swoich dzieci inną szkołę niż szkoła obwodowa, lub rodziców dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym w poprzednim terminie tj. od dnia 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku

➡ Od 10 do19 maja 2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru; lub zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej.

➡ Od 22 do 27 maja 2021 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

➡ 28 maja 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

➡ od 31 maja do 11 czerwca 2021 roku

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

➡ 28 czerwca 2021 roku godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania zgłoszenia/ wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego zgłoszenia/ wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/ wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

Zaleca się wysłanie podpisanego zgłoszenia/ wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną.

Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu zgłoszenia/ wniosku decyduje data stempla pocztowego.