O nas

Serdecznie zapraszamy i wszystkich nowych Świetlików witamy!!!

kierownik świetlicy

mgr Anna Krakowska – Wierzbik

wychowawcy świetlicy

Mariola Staszowska

Agnieszka Wiąckowska -Siwek

Barbara Grzegorzewska

Magdalena Bednarska

Magdalena Liszka

Dorota Zabielska

Katarzyna Kempny

Marcin Jucha

 

Godziny pracy świetlicy:   6.30 – 16.30

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych oraz odrobienia zadań domowych. Świetlica pracuje zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, opracowanym corocznie na początku roku szkolnego.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

Organizowane  są  między innymi:

 • zajęcia plastyczno – manualne,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
 • zajęcia rozrywkowe,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
 • zajęcia z zakresu  edukacji prozdrowotnej,  proekologicznej,
 • zajęcia szachowe.


W naszej  świetlicy prowadzone są  ponadto akcje:

 • zbiórka makulatury,
 • zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt,
 • "Akademia Przyszłości"
 • "Projektor"

Do świetlicy uczęszczają przede wszystkim uczniowie klas I – III, których rodzice pracują zawodowo. Uczniowie korzystają z sali głównej, sali zabaw oraz sal lekcyjnych, po zakończeniu zajęć edukacyjnych, przez daną klasę. Ponadto uczniowie zapisani na obiad, mają możliwość skorzystania zgodnie z planem dyżurów, z następujących przerw obiadowych:

Przerwy obiadowe:

 • 11.30-11.45 (15 min)
  12.30 - 12.45 (15 min)
  13.30 - 13.40 (10 min)

Dokumentem wymaganym przy zapisaniu dziecka do świetlicy jest wypełniona przez rodziców lub prawnych opiekunów karta zgłoszenia oraz oświadczenie o zatrudnieniu. Karta dostępna jest u kierownika i wychowawców świetlicy.

Na początku roku szkolnego wychowawcy świetlicy wspólnie z dziećmi ustalają zasady współżycia w grupie świetlicowej i zapoznają je z regulaminem świetlicy. Stosujemy również  system motywowania do pracy i właściwego zachowania uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Ma on na celu wzmacnianie postaw i zachowań pozytywnych  i eliminowanie zachowań negatywnych. Za każde zachowanie pozytywne dzieci otrzymują plusy zapisywane na indywidualnej karcie, którą posiada każde dziecko. Istnieje również możliwość otrzymania plusów, za inne działania np.: za wygranie konkursu świetlicowego lub zachowanie, które było przykładem dla innych. Natomiast za zachowania negatywne dzieci otrzymują minusy - jeden minus eliminuje plus.  Podsumowaniem aktywnego udziału dzieci  w zajęciach  oraz wzorowego zachowania są dyplomy i nagrody przyznawane co dwa miesiące. Pod koniec każdego  roku szkolnego wyłaniamy zwycięzców - zdobywców największej ilości „plusików”  - którzy otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 

Życzymy nowym Świetlikom dużo sukcesów w nauce, zadowolenia oraz samych radosnych dni w świetlicy szkolnej…

Kierownik i wychowawcy świetlicy