Informacje dla rodziców

Organizacja pracy świetlicy

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Czas pracy świetlicy szkolnej: 6:30 – 16:30.
 2. Zajęcia prowadzone są w grupach opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych przez nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.
 3. Kontakt kierownika czy nauczyciela z rodzicami/opiekunem prawnym odbywa się poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny oraz odnotowywany jest w  dziennikach.
 4. Wyjścia na boisko szkolne uzależnione są od warunków atmosferycznych oraz organizacji pracy szkoły.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania nauczycielom świetlicy wszelkich uwag i zmian dotyczących dziecka.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi  zasadami pobytu dziecka w  świetlicy.

ZADANIA ŚWIETLICY:

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do samodzielnej pracy umysłowej.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej (w pomieszczeniach i na powietrzu), mających na celu wspomaganie właściwego rozwoju fizycznego.
 3. Organizowanie zajęć sprzyjających ujawnianiu oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
 4. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 6. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 7. Współdziałanie z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY:

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Roczny plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
 2. Dzienniki zajęć (jeden na wychowawcę).
 3. Roczne sprawozdania z pracy świetlicy.
 4. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej oraz zasady pobytu.
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.
 6. Zeszyt spóźnień.
 7. Ewidencja obecności.
 8. Strona internetowa  - szkolna (systematycznie uzupełniana).

System oceniania zachowania i pracy uczniów w świetlicy szkolnej

Wraz z początkiem  roku szkolnego 2018/2019 kontynuujemy stosowanie systemu motywowania do pracy i właściwego zachowania uczniów przebywających w świetlicy szkolnej.
Ma on na celu wzmacnianie postaw i zachowań pozytywnych i eliminowanie zachowań negatywnych.

Zachowania pozytywne:

 • włączanie się w działalność świetlicy - udział w zajęciach, konkursach, grach i zabawach,
 • kulturalne zachowania: używanie „magicznych słów”- proszę, dziękuję, przepraszam,
 • włączanie się w akcje świetlicowe,
 • pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym
 • pomoc wychowawcy,
 • dbałość o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu
 • wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier,
 • chętne pełnienie dyżurów świetlicowych.

Zachowania negatywne:

 • niekoleżeńskość, brak pomocy kolegom i koleżankom,
 • niekulturalny sposób odzywania się - krzyczenie, niewłaściwe słownictwo, bójki,
 • brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo,
 • wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy
 • niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego, zabranie czyjejś rzeczy,
 • kłamstwo, oszustwo,
 • brak reakcji na prośby i polecenia wychowawcy.

 

Za każde zachowanie pozytywne dzieci będą otrzymywały plusy, które będą zapisywane na indywidualnej karcie. Istnieje również możliwość otrzymania plusów, za inne działania np.: za wygranie konkursu świetlicowego lub zachowanie, które było przykładem dla innych.
Za zachowania negatywne dzieci otrzymują minusy - jeden minus eliminuje plus.  Pod koniec bieżącego roku szkolnego wyłonimy zwycięzców - zdobywców największej ilości „plusików”  - którzy otrzymają dyplomy i nagrody.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY !!!


oświadczenie o zatrudnieniu

karta zapisu dziecka