Duplikat legitymacji szkolnej

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub tutaj.
Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat.

Opłatę za duplikat legitymacji należy wpłacić na poniższe konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
41 1020 2313 0000 3902 0515 1255

Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach,
ul. K. Iłłakowiczówny 13


W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz zaznaczyć, że jest to wpłata za duplikat legitymacji szkolnej.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

Termin wykonania duplikatu legitymacji to 3 dni robocze od daty wpłynięcia kompletnego wniosku do sekretariatu.