O nas

Serdecznie zapraszamy i wszystkich nowych Świetlików witamy!!!

kierownik świetlicy

mgr Anna Krakowska – Wierzbik

wychowawcy świetlicy

Agnieszka Wiąckowska- Siwek
Renata Orłowska
Oliwia Małek
Marcin Jucha
Barbara Duchowicz
Mariola Staszowska

Godziny pracy świetlicy:   6.30 – 16.30

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych oraz odrobienia zadań domowych. Świetlica pracuje zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, opracowanym corocznie na początku roku szkolnego.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

Organizowane  są  między innymi:

 • zajęcia plastyczno – manualne,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
 • zajęcia rozrywkowe,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
 • zajęcia z zakresu  edukacji prozdrowotnej,  proekologicznej,
 • zajęcia szachowe.


W naszej  świetlicy prowadzone są  ponadto akcje:

 • zbiórka makulatury,
 • zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt,
 • "Akademia Przyszłości"

Do świetlicy uczęszczają przede wszystkim uczniowie klas I – III, których rodzice pracują zawodowo. Uczniowie korzystają z sali głównej, sali zabaw oraz sal lekcyjnych, po zakończeniu zajęć edukacyjnych, przez daną klasę. Ponadto uczniowie zapisani na obiad, mają możliwość skorzystania zgodnie z planem dyżurów, z następujących przerw obiadowych:

Przerwy obiadowe:

 • 11.30-11.45 (15 min)
  12.30 - 12.45 (15 min)
  13.30 - 13.40 (10 min)

Dokumentem wymaganym przy zapisaniu dziecka do świetlicy jest wypełniona przez rodziców lub prawnych opiekunów karta zgłoszenia oraz oświadczenie o zatrudnieniu. Karta dostępna jest u kierownika i wychowawców świetlicy.

Na początku roku szkolnego wychowawcy świetlicy wspólnie z dziećmi ustalają zasady współżycia w grupie świetlicowej i zapoznają je z regulaminem świetlicy. Stosujemy również  system motywowania do pracy i właściwego zachowania uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Ma on na celu wzmacnianie postaw i zachowań pozytywnych  i eliminowanie zachowań negatywnych. Za każde zachowanie pozytywne dzieci otrzymują plusy zapisywane na indywidualnej karcie, którą posiada każde dziecko. Istnieje również możliwość otrzymania plusów, za inne działania np.: za wygranie konkursu świetlicowego lub zachowanie, które było przykładem dla innych. Natomiast za zachowania negatywne dzieci otrzymują minusy - jeden minus eliminuje plus.  Podsumowaniem aktywnego udziału dzieci  w zajęciach  oraz wzorowego zachowania są dyplomy i nagrody przyznawane co dwa miesiące. Pod koniec każdego  roku szkolnego wyłaniamy zwycięzców - zdobywców największej ilości „plusików”  - którzy otrzymają dyplomy i nagrody.

Kalendarz uroczystości i konkursów świetlicowych w roku szkolnym 2018/2019:

Uroczystości, wyjścia, spotkania:

 • Dzień Kropki

 • Wróżby Andrzejkowe

 • Dzień babci i dziadka

 • Poczta walentynkowa

 • Święto Rodziny

 • Wyjścia do BWA, Muzeum Śl. itp.

Konkursy:  

 • "Mały Omnibus" - rozrywki umysłowej

 • "Ulubiony bohater bajkowy lub filmowy konkurs plastyczny

 • "Wiem, jak być zdrowym"- konkurs prozdrowotny

 • "Gotowi na start" - konkurs sportowy

 • "Czy znasz tą bajkę?" - konkurs czytelniczy

 

Życzymy nowym Świetlikom dużo sukcesów w nauce, zadowolenia oraz samych radosnych dni w świetlicy szkolnej…

Kierownik i wychowawcy świetlicy