Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/17

Opublikowano: piątek, 27, maj 2016

W czerwcu można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/17. O pomoc mogą ubiegać się uczniowie z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł.
Pedagog szkolny udziela informacji i przyjmuje wnioski do 17 czerwca w swoich godzinach pracy, również w czasie zebrań z rodzicami.
Wnioski można także złożyć we wrześniu.


WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet

Opublikowano: piątek, 06, maj 2016

plakatsekap

Uwaga rodzice uczniów klas pierwszych

Opublikowano: poniedziałek, 28, wrzesień 2015

Informujemy, że w piątek 2 października 2015 r. o godzinie 9.00 będzie w szkole fotograf, który wykona zdjęcia grupowe klas pierwszych (tylko tych uczniów, których rodzice wyrazili pisemną zgodę).

Zdjęcia te ukażą się w specjalnym dodatku do Dziennika Zachodniego - "Pierwsza klasa 2015". Wydanie publikujące ten dodatek ukaże się 16 grudnia 2015 r.

 

Uwaga Rodzice!

Opublikowano: czwartek, 10, wrzesień 2015

Poniżej znajduje się link do strony Urzędu Miasta Katowice, która zawiera informację na temat V edycji stypendium „Prymus” oraz odnośnik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice z listą uczniów, którzy otrzymali to stypendium:

wyniki stypendiów

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

plakat tornister m

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:
• waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
• powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
• jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
• cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
• tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
• długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
• zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
• tornister należy nosić na obu ramionach,
• konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy,
Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:
• obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
• noszenie dodatkowych słowników i książek,
• noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
• rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
• niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowano: poniedziałek, 24, sierpień 2015

UWAGA RODZICE
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/16
WYPRAWKA SZKOLNA

Pomoc skierowana jest do:
• Uczniów klas trzecich pochodzących z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł na osobę w rodzinie.
Uczniowie nie spełniający kryterium dochodowego, mogą starać się o stypendium z uwagi na:
- ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe i sytuację kryzysową.
Liczba uczniów którzy nie spełniają kryterium dochodowego nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas trzecich

• Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
(Niezależnie od dochodu rodziny).
 
Aby otrzymać pomoc należy w szkole złożyć wniosek do 4 września. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  bądź oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, dowód zakupu podręczników - fakturę, paragon, oświadczenie rodzica o zakupie.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PEDAGOG SZKOLNY PRZYJMUJE WNIOSKI I UDZIELA INFORMACJI W GODZINACH PRACY

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowano: poniedziałek, 24, sierpień 2015

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego - dla uczniów z rodzin o dochodzie poniżej 514 zł netto na osobę

WIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

PEDAGOG SZKOLNY PRZYJMUJE WNIOSKI I UDZIELA INFORMACJI W GODZINACH PRACY:

PONIEDZIAŁEK 8.30 – 15.00,
WTOREK 8.00 – 10.30,
ŚRODA 8.00 – 13.30,
CZWARTEK 8.30 – 13.30,
PIĄTEK 8.30 – 12.00


Osoby, które posiadają już decyzje o przyznaniu stypendium proszone są o kontakt z pedagogiem.

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Opublikowano: środa, 19, sierpień 2015

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy IV technikum
- uczniów:
  - słabowidzących,
  - niesłysząch,
  - słabosłyszących,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

Czytaj więcej: WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Zajęcia językowe - Lingua Franca Szkoła Języków Obcych

Opublikowano: piątek, 10, lipiec 2015

Lingua Franca Szkoła Języków Obcych z Katowic prowadzi zajęcia językowe w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 36.

ligua

Więcej informacji na www.linguafranca.edu.pl

Nr PESEL na legitymacji szkolnej

Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

legitymacje