WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Opublikowano: środa, 19, sierpień 2015

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy IV technikum
- uczniów:
  - słabowidzących,
  - niesłysząch,
  - słabosłyszących,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

Czytaj więcej: WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Zajęcia językowe - Lingua Franca Szkoła Języków Obcych

Opublikowano: piątek, 10, lipiec 2015

Lingua Franca Szkoła Języków Obcych z Katowic prowadzi zajęcia językowe w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 36.

ligua

Więcej informacji na www.linguafranca.edu.pl

Nr PESEL na legitymacji szkolnej

Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

legitymacje

Informacja o kiermaszu książek w bibliotece szkolnej

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2015

Uczniowie klas V i VI mogą sprzedać swoje używane podręczniki za pośrednictwem biblioteki.
Od poniedziałku 22 czerwca do czwartku 25 czerwca można przynosić komplety podręczników.
Książki powinny być spakowane w reklamówkach z dołączoną kartką, która będzie zawierać następujące dane: nazwisko ucznia, klasę, wycenę poszczególnych podręczników oraz informację czy podręczniki mają być sprzedane w komplecie czy również każdy osobno. Podręczniki kupują uczniowie obecnych klas IV i V.
W piątek 26 czerwca podręczniki, które nie zostaną sprzedane powinny być odebrane przez uczniów. Zainteresowane osoby prosimy o stały kontakt z biblioteką w celu ewentualnego odebrania pieniędzy za sprzedane podręczniki.
Podręczniki do klas IV na rok szkolny 2015/2016 uczniowie będą wypożyczać z biblioteki we wrześniu 2015 r.  i zwracać w czerwcu 2016 r. przed zakończeniem roku szkolnego.