UWAGA!!! SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Opublikowano: wtorek, 23, październik 2018

TEMAT I ZADANIE: zadaniem uczniów jest wykonanie kotylionu z okazji Narodowego Święta Niepodległości
UCZESTNICY: klasy I – VIII
REGULAMIN KONKURSU
CELE KONKURSU:
1.Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do barw narodowych
2.Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
3.Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci
4.Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży
5.Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniówPRACA KONKURSOWA:

1.Praca konkursowa to kotylion o barwach narodowych o średnicy nieprzekraczającej 10 cm
2.TECHNIKA: dowolna (papier, filc, wstążki, ozdoby)
3.Praca musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna
4. Kotylion musi być wykonany samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców
5. Każdy uczestnik może oddać maksymalnie 3 kotyliony
6. Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa
7. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 7.11.2018 r. do nauczyciela plastyki mgr Anity Bekman
lub do wychowawców klas.
8. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły oraz stronie internetowej.
9.Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę pomysłowość, estetyka wykonania, artyzm
10.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w listopadzie 2018 roku.