Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja programu stypendialnego - nabór wniosków do 27.10.2017 r.

Opublikowano: czwartek, 12, październik 2017

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja w ramach Osi Priorytetowej XI, Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020, do którego nabór kończy się dnia 27 października br. Projekt ten ma na celu wsparcie stypendialne w wysokości 500 zł miesięcznie w roku szkolnym 2017/2018 dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.
Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania wsparcia zamieszczono tutaj.